ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหารดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                                นายนิพล  เมืองชมภู
                                                     รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเกษร  โพธิ์ศรี
ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
        
ดร.ศิริพงษ์  นวลแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอสันกำแพง
              
นางสุภา  วิริยภาพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มปฐมวัย
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอสันกำแพง
                             
       นางสุขชัญญา  เรืองมณี
       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
       กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
  โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมืองเชียงใหม่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางวิริน  วันสมสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลฯ /
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
                   
นางฐิติพร  ไขแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอสันกำแพง

นายสราวุธ  ชัยยอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด
                    
                     
                     นางชนม์นิภา  ชูแสงศรี
                    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                        งานการศึกษาพิเศษเรียนรวม
              โรงเรียนเครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด
     
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.อุทัย  ปัญญาโกญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ/ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมืองเชียงใหม่
ดร.จรัสโฉม  ชมภูมิ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ออน  
                   
    กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ ฯ / กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมืองเชียงใหม่
ว่าที่ พ.ต. ดร.กรณัฐ  รัตนยรรยง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด


                         
นางนิภา  แก้วประทีป
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มปฐมวัย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมืองเชียงใหม่  

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
นายนิมิตร  ไทยดำรงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ /
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ออน
                    
             
                   
                 นายณัฐสิทธิ์   ธงยี่สิบสอง
                
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                          กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
                  โรงเรียนเครือข่ายอำเภอสันกำแพง 

                    
 
นางสาวมณฑาทิพย์  ขันแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานเลขานุการฯ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจารุวรรณ  มูลกันธา