แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ NT ระดับสนามสอบ

โพสต์6 ก.พ. 2560 20:55โดยcmi1 admin

1.    โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ให้แจ้งรายชื่อกรรมการทั้ง 3 ส่วน โดยแจ้งชื่อ

    1) ประธานสนามสอบ จำนวน 1 คน

    2) กรรมการกลาง จำนวน 1 คน

            - กรณีที่สนามสอบมีห้องสอบจำนวนมาก สามารถจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพิ่มเติมในระดับสนามสอบได้

- กรณีที่สนามสอบมีบุคลากรไม่เพียงพอ ประธานสนามสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลางได้อีก 1 ตำแหน่ง

    3) กรรมการคุมสอบ จำนวนตามที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนดและระบุโรงเรียนที่ไปคุมสอบตามที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนดเช่นกัน (กำหนดไว้ใน ข้อมูลการทดสอบ NT ระดับโรงเรียน ที่แนบมาด้วยอีก 1 ชุด)

 

2.    โรงเรียนที่ไม่ได้เป็นสนามสอบ ให้แจ้งเฉพาะรายชื่อกรรมการคุมสอบ จำนวนตามที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนดและระบุโรงเรียนที่ไปคุมสอบ

 

          3.  แจ้งชื่อทางระบบออนไลน์ ที่ https://goo.gl/forms/dO5KOOTJfu9SGt1x2  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเมื่อโรงเรียนแจ้งรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือแจ้งผลทางระบบไลน์กลุ่ม วัดผลเชียงใหม่ 1 เพื่อคณะผู้รวบรวมจะได้เข้าไปตรวจสอบหากเกิดข้อผิดพลาดจะสื่อสารผ่านทางระบบไลน์

Comments