ภาพกิจกรรม

ภาพที่ปรากฏตามสไลด์ สามารถคลิกที่รูปภาพในไสลด์เพื่อทำการ ดาวน์โหลด ซึ่งภาพที่ดาวน์โหลดจะเป็นภาพ
ที่มีความคมชัดตามอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ โดยไม่ได้ลดทอนคุณภาพใด ๆ

8 กรกฎาคม 2559 : ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติของสถานศึกษา ‎(ITA)‎ โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2559


26 มิถุนายน 2559 อบรมฯ การจัดการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ