ที่ ศธ 04047/ 9364 ลว.6 กรกฎาคม 2559 เรื่องเตรียมรับการประเมิน ITA

โพสต์9 ก.ค. 2559 10:59โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 11:16 ]

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAภายในเดือนกรกฎาคม 2559 จึงขอแจ้งให้โรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนสุจริต เตรียม
รับการประเมินฯ ตามวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดดังแนบ                                                   

Ċ
cmi1 admin,
9 ก.ค. 2559 10:59
Comments