หนังสือราชการ

ที่ ศธ 04047/ 9364 ลว.6 กรกฎาคม 2559 เรื่องเตรียมรับการประเมิน ITA

โพสต์9 ก.ค. 2559 10:59โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 11:16 ]

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAภายในเดือนกรกฎาคม 2559 จึงขอแจ้งให้โรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนสุจริต เตรียม
รับการประเมินฯ ตามวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดดังแนบ                                                   

ที่ ศธ 04047/ 9292 ลว. 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย

โพสต์9 ก.ค. 2559 10:51โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 10:53 ]

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำเสนอผลงาน 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย จุดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ขอแจ้งให้ผอ.โรงเรียนชลประทานผาแตก
หรือผู้แทนเข้ารับการประชุมฯ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว โดยลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมประชุม
ได้ที่
www.uprightschool.net  ดังเอกสารที่แนบ

ที่ ศธ 04047/ 8910 ลว. 23 มิถุนายน 2559 เรื่องการอบรมฯ การจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์7 ก.ค. 2559 10:39โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 11:15 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องใบบัว โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

1-3 of 3