เพิ่มเวลารู้ ด้วยหุ่นยนต์

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

เตรียมรับการประเมิน

 • เตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล) อำเภอสันกำแพง เตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล,  โรงเรียนประชารัฐ  และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากศนฐ. วันที่ 5 สิงหาคม ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2559 12:11 โดย cmi1 admin
 • เตรียมรับการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริตเครือข่าย (10%) เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามหนังสือราชการที่ ศธ 04047/ 9364 ลว. 6 กรกฎาคม 2559  ด ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2559 12:05 โดย cmi1 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • แบบกรอกคะแนน การอ่านฯ ปีการศึกษา 2559    โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการกรอกคะแนน การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 - 4 ได้ตามช่องทางด้านล่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 01:17 โดย cmi1 admin
 • เสนอรายชื่อกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย NT ขอแจ้งให้โรงเรียนได้พิจารณาเสนอรายชื่อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจข้อสอบแบบอัตนัยในวันที่ 9 มีนาคม 2560 จำนวนโรงเรียนละ 1 ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 05:15 โดย cmi1 admin
 • แจ้งรายชื่อ ประชุมการทดสอบฯ 17 ก.พ.60 โรงเรียนสามารถ แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ที่ https://goo.gl/forms/3ROzHWBZOzaoVnkj2 ครับ
  ส่ง 8 ก.พ. 2560 19:35 โดย cmi1 admin
 • แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ NT ระดับสนามสอบ 1.    โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ให้แจ้งรายชื่อกรรมการทั้ง 3 ส่วน โดยแจ้งชื่อ     1) ประธานสนามสอบ จำนวน 1 คน     2) กรรมการกลาง จำนวน 1 คน             - กรณีที่สนามสอบมีห ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2560 20:55 โดย cmi1 admin
 • ประกาศผล การแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2560 00:59 โดย cmi1 admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมิน ITA 8 กรกฎาคม 2559 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริต(ITA) ณ ห้องประชุมล ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 09:54 โดย cmi1 admin
 • อบรมฯ การจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ 26 มิถุนายน 2559 รองฯชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯการจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ณ ห ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 10:25 โดย cmi1 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ

 • ที่ ศธ 04047/ 9364 ลว.6 กรกฎาคม 2559 เรื่องเตรียมรับการประเมิน ITA       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนส ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 11:16 โดย cmi1 admin
 • ที่ ศธ 04047/ 9292 ลว. 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย จุดภาคเหนือ ระหว่างวันท ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 10:53 โดย cmi1 admin
 • ที่ ศธ 04047/ 8910 ลว. 23 มิถุนายน 2559 เรื่องการอบรมฯ การจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 11:15 โดย cmi1 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการจากสพฐ.

www.esdc.name
www.esdc.name/cer

 วันแรงงานแห่งชาติ - 1 พฤษภาคม 2560 (วันหยุดราชการ)
 เพื่อเป็นการยกย่อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่
 วันกาชาดสากล - 8 พฤษภาคม 2560
 วันคล้ายวันเกิดของ อังรี ดูนังต์ ผู้ที่ทำให้กาชาดประสบความสำเร็จ และเกิดการประชุมระหว่างประเทศ
 วันวิสาขบูชา - 10 พฤษภาคม 2560 (วันหยุดราชการ)
 เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว
 วันพยาบาลสากล - 12 พฤษภาคม 2560
 วันพืชมงคล - 12 พฤษภาคม 2560 (วันหยุดราชการ)
 พระราชพิธิพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย
 วันงดสูบบุหรี่โลก - 31 พฤษภาคม 2560
 เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่